گم گشته

درخواست حذف این مطلب
این روز ها و شب هاست که پشت بر پشت هم می گذرند و من ِ بنده در انبوهی از رابطه ها واژه ها قهر ها و آشتی ها رفت و آمد ها و... گم شده ام! پی نوشت : خدایا می خواهم خودم را پیدا کنم اجازه می دهی؟؟؟